Zapraszamy do
naszych apartamentów!

RegulaminRezerwacja


1. W celu dokonania rezerwacji Usługi Klient wypełnia i przesyła na adres e-mail  Formularz Rezerwacyjny dotyczący wybranego lokalu lub dzwoni pod nr +48 883 999 065.

2. W celu potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji właściciel przesyła na adres e-mail Klienta, Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji.

3. Klient dokonuje wpłaty zaliczki, zwanej dalej Opłatą Rezerwacyjną, na poczet rezerwacji na wskazane w e-mailu konto bankowe.

4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego właściciela zaliczką.

5. Właściciel przesyła Ostateczne Potwierdzenie Rezerwacji, na podany przez Klienta adres e-mail, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zaliczki na rachunek właściciela.


Anulacja rezerwacji


1. W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, klient musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściciela lokalu.

2. Właściciel jest uprawniony do pobierania od Klienta następujących opłat:

  • 50% Opłaty Rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 30 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu;
  • 100% Opłaty Rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie powyżej.

3. W przypadku anulowania rezerwacji kwota należna Klientowi zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Klienta lub na rachunek z którego Opłata Rezerwacyjna została dokonana.


Warunki najmu lokali


1. Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie wskazanym uzgodnionym z klientem.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie właściciela
4. Przy pobraniu kluczy do lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
5. Klient przekazuje klucze do lokalu w ostatnim dniu najmu lokalu do godziny 12.00, w miejscu i terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji.
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego. 
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach, jakie Klient wyrządził w wyposażeniu lokalu i samym lokalu. Klient zobowiązują się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z lokalu.
9. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu oraz pilota do garażu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości po 200 zł za każdy  zgubiony komplet kluczy oraz pilot do garażu.
10. Zabronione jest urządzanie w lokalu imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa a szczególnie do przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 – 7:00. W przypadku interwencji Ochrony budynku, Policji bądź Straży Miejskiej właściciel może nałożyć na gości karę w wysokości 500 zł.
11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w mieszkaniu.
12. Liczba osób mających zamieszkać w lokalu jest ograniczona do liczby zgłoszonej w Formularzu Rezerwacyjnym. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w formularzu Rezerwacyjnym, Operator może żądać dodatkowej opłaty a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w lokalu zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
13. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania od Klientów depozytu w wysokości 500 zł, który będzie zwrócony w dniu wyjazdu jeżeli mieszkanie zostanie zdane wolne od zniszczeń.


Odpowiedzialność


1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi lokalu zastępczego, będącego w tym samym standardzie lub wyższym, podobnego do lokalu określonego w Formularzu Rezerwacyjnym a w przypadku braku wolnego lokalu do anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionych kosztów.
2. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, właściciel jest zwolniony z odpowiedzialności.


Dane osobowe


1. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.apartamenty-jazz.pl Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.